Unitatea de curs Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale (abreviat TIC) este o unitate de curs obligatorie de nivel general şi are ca scop formarea abilităţilor şi competenţelor digitale la studenţi pentru a deveni membri ai societăţii informaţionale în domeniul profesional.

    Prin conţinutul său şi activităţile de învăţare a studenţilor, unitatea de curs Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale contribuie la dezvoltarea mai multor competenţe generice, necesare specialistului în domeniul profesional:

  • capacitatea de a gestiona datele şi de a adapta mediul sistemului de operare;
  • capacitatea de a gestiona informaţii, utilizând resursele Internetului;
  • capacitatea de a elabora documente de orice complexitate, utilizând un procesor de texte;
  • capacitatea de a efectua calcul tabelar şi de a crea diagrame, utilizând un procesor tabelar;
  • capacitatea de a elabora prezentări electronice, utilizând un procesor de prezentări etc.

   Disciplina  ,,Managementul instituțiilor publice “ este prevăzut de planul de studii destinat pregătirii cadrelor cu studii superioare de licență de la programul de studii „Drept” , făcând parte din pregătirea de specialitate a studenţilor. Acest curs  asigură pregătirea economică generală a viitorilor specialişti, deoarece sistemele economice actuale suferă un proces de transformare sub impactul noii ere informaţionale și știinţa managementului trebuie să facă faţă noilor provocări, oferind celor care poartă răspunderea conducerii unor instituții publice, organizaţii suportul teoretic şi metodologic necesar soluţionării problemelor inerente acestor schimbări.

  Scopul general al studierii disciplinii este aprofundarea cunoştinţelor în domeniul teoriei şi practicii managementului într-o manieră modernă, uşor accesibilă şi formalizarea lor cu aplicarea principiilor, metodelor, tehnicilor de management în activitatea firmei, organizaţiei.

Misiunea cursului de master „Comunicare internă în istituţiile publice” este de a contribui la  specializarea absolvenţilor de învăţământ superior în domeniul administraţiei publice, prin însuşirea unor cunoştinţe teoretice solide şi dezvoltarea abilităţilor practice şi de cercetare, care să le asigure accesul ca profesionişti pe piaţa muncii. 

Scopul fundamental al acestui program de studiu, în general, este acela de a oferi o bună formare la nivel postuniversitar în domeniul administraţiei publice locale, astfel încât, prin competenţele dobândite, absolvenţii să răspundă cerinţelor specifice domeniului: să analizeze şi să gândească critic aspecte din domeniul administraţiei publice, să soluţioneze pertinent probleme şi să elaboreze decizii eficiente pentru administrare.

Pentru realizarea acestui scop, ne-am propus, prin intermediul cursului „Comunicare internă în istituţiile publice”, să dezvoltăm abilităţi de comunicare fluentă, logică, corectă şi coerentă. Comunicarea reprezintă, indiferent de domeniul de aplicare, un imperativ al timpului modern şi al construirii de relaţii. Aşa cum subliniază Cosmin Drăghici, “gradul de stăpânire şi de folosire a limbii reprezintă o trăsătură definitorie a nivelului cultural şi ştiinţific al fiecărui popor. Pentru fiecare cetăţean - indiferent de vârstă şi de profesie - capacitatea de stăpânire şi de utilizare a mijloacelor verbale de comunicare desemnează o trăsătură definitorie a pregătirii cultural-ştiinţifice a personalităţii”.

Achiziţionarea competenţelor temeinice de utilizare corectă a limbii, atât în comunicarea orală, cât şi în cea scrisă, este tot atât de necesară pentru administraţia publică, cât şi pentru toate domeniile de formare profesională.

Cursul de „Comunicare internă în istituţiile publice” propune o perspectivă de ansamblu asupra actului de comunicare în instituţiile publice. Destinatarii cursului sunt studenţii de la masterat, anul II, care vor avea posibilitatea să-şi dezvolte abilităţi de comunicare pornind de la definirea conceptului, tipurile de comunicare, nivelurile comunicării, barierile de comunicare, climatul organizaţional, reţelele de comunicare, metodele cantitative şi calitative de comunicare internă în instituţiile publice, rolul textelor standardizate în comunicarea publică scrisă etc.

Cursul este destinat studentilor specialitatii Drept, ciclul I. Curs fundamental obligatoriu.

      Disciplina Constuctia Europeana prezinta si analizeaza procesele de integrare europeana, in evolutie istorica si perspectivele Uniunii Europene. Proiectul European este unul fundamental pentru spiritul, spatiul, valorile si identitatea europeana. Analiza mecanismilor a politicilor, a institutiilor din structura Uniunii, relatia dintre supranational, national si regional/local este mecanisata pentru pregatirea studentilor in procesele atat de dinamice ale integrarii europene.

         Largirea si adancirea proceselor integrarii europene sunt teme prioritare in cadrul cursului, la fel ca si teoria si analiza acestora, sau reprezentarerea Uniunii Europene pe scena relatiilor internationale intr-o lume din ce in ce mai deschisa, globala. 


- CULTIVAREA CONȘTIINȚEI POLITICE

insusirea conceptelor


Ce semnifică schimbarea în învățământ?
Schimbarea în învăţământ reprezintă un fenomen complex ce include un spectru de acţiuni cu caracter strategic, ce se desfăşoară în timp în limitele instituţiei de învăţământ, şi cu caracter tactic, ce se desfăşoară la nivelul clasei, influenţând rezultatele instruirii elevilor

•”INOVAȚIA” reprezintă o finalitate a activității creative, orientate la elaborarea, producerea și valorificarea noilor tipuri de produse, tehnologii, dar și la implementarea formelor organizaționale noi.