Asistenţa juridică internaţională în materie penală reprezintă un domeniu extrem de important în cadrul cooperării internaţionale între statele lumii. Colaborarea internaţională în materie penală constă în asistenţa pe care organele judiciare dintr-un stat o acordă în cursul procesului penal organelor judiciare din statul în care are loc activitatea judiciară şi care constă în efectuarea, predarea sau comunicarea unor acte procedurale necesare soluţionării acelei cauze,cum ar fi: extrădarea reciprocă a infractorilor refugiaţi pe teritoriul lor; transferul reciproc de proceduri în materie penală; transferul reciproc al persoanelor condamnate; recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătorești străine, etc. în baza tratatelor internaţionale sau, în lipsa acestora, pe bază de reciprocitate. Cele mai importanteconvenţii multilaterale  în această materie au fost adoptate sub egida Consiliului Europei şi Organizaţiei Naţiunilor Unite. De asemenea, Republica Moldova  a încheiat un şir de tratate bilaterale.

Studiul disciplinei "Cooperare judiciara internaţională în materie penală" prezintă un interes deosebit pentru pregătirea specialistului care va activa în calitate de ofiţer de urmarire penală, procuror, avocat, judecător şi contribuie în mod hotărîtor la dezvoltarea şi aprofundarea practicii judecătoreşti și de urmărire penală în materie cu folosirea eficientă a mecanismelor de colaborare dintre state privind combaterea crimei pe teritoriul RM și a statelor străine care au semnat convenţii de asistenţă juridică în materie penală.

Criminalistica contribuie la realizarea scopului principal al justiţiei penale - protejarea persoanei, societăţii şi statului de infracţiuni, precum şi de faptele ilegale ale persoanelor cu funcţii de răspundere în activitatea lor legată de cercetarea infracţiunilor presupuse sau săvârşite, astfel încât orice persoană care a comis o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală şi condamnată.

Disciplina Criminalistica reprezintă o ştiinţă judiciară care studiază legităţile de formare a urmelor infracţionale şi elaborează metode şi mijloace destinate administrării probelor în justiţia penală, prin aceasta contribuind la descoperirea şi prevenirea infracţiunilor. Or, criminalistica are menirea de a eficientiza activitatea organelor de urmărire penală, a organelor speciale de investigaţie, de expertiză judiciară şi judecătoreşti. Metodele, mijloacele şi procedeele criminalistice sunt destinate, în primul rând, sporirii eficienţei activităţii de urmărire penală şi activităţii speciale de investigaţie, precum şi examinării cauzelor în judecată. În al doilea rând, cunoştinţele criminalistice ocupă un rol important în formarea corpului de jurişti, indiferent de modalitatea în care absolvenţii facultăţilor de drept îşi vor desfăşura viitoarea profesie.

Studierea acestei discipline de către masteranzii facultăţilor de drept asigură crearea unor aptitudini privind aplicarea metodelor şi mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice absolut necesare specialiştilor abilitaţi cu descoperirea faptelor infracţionale şi înfăptuirea justiţiei penale.

Specialiştii ce posedă cunoştinţele în cauză îşi pot realiza pe deplin activitatea în domeniul urmăririi penale, învinuirii de stat, activităţii judiciare, avocaturii, securităţii statului, expertizei judiciare şi protejării valorilor sociale de atentate distructive.

Cursul de faţă este destinat înţelegerii profunde şi complexe de către masteranzii facultăţilor de drept a bazelor ştiinţifice şi a metodologiei criminalistice, precum şi autoperfecţionării continuie în domeniul jurisprudenţei.

Disciplina „Răspunderea penală şi contravenţională în sfera vamală”, este studiată în calitate de disciplină juridică în cadrul Facultăţii de Drept. Această disciplină juridică are ca sarcină familiarizarea masteranzilor Facultăţii de Drept în legătură cu protejarea societăţii şi a statului de infracţiuni săvârşite în sfera vamală, astfel încît orice persoană care a comis o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală şi condamnată.

Studierea acestei disciplini de către masteranzii facultăţilor de drept asigură crearea unor aptitudini privind incriminarea contravenţiilor şi a infracţiunilor vamale şi, în special, a contrabandei, absolut necesare specialiştilor abilitaţi cu descoperirea faptelor infracţionale şi înfăptuirea justiţiei penale.

Specialiştii ce posedă cunoştinţele în cauză îşi pot realiza pe deplin activitatea în domeniul urmăririi penale, învinuirii de stat, activităţii judiciare, avocaturii, securităţii statului, expertizei judiciare şi protejării valorilor sociale de atentate distructive.

Cursul de faţă este destinat înţelegerii profunde şi complexe de către masteranzii facultăţilor de drept a bazelor ştiinţifice şi a dreptului penal, precum şi autoperfecţionării continue în domeniul jurisprudenţei.

Problematica cursului alcătuită pe baza legislaţiei în vigoare, a literaturii juridice şi a practicii judecătoreşti, transmite masteranzilor cunoştinţe privind conţinutul normativ al reglementărilor juridice şi le formulează deprinderi practice pentru aplicarea normelor juridice în diferitele situaţii concrete pe care le înfăţişează activitatea economică.

Obiectivul principal al disciplinei constă în studierea reglementării juridice aranjate într-un anumit sistem ce contribuie la însuşirea de către masteranzi a modulelor menţionate în continuare. Cele însuşite vor contribui la cunoaşterea temeinică a ramurii juridice date ceea ce va duce la prestarea calitativă de asistenţă juridică în practica din domeniul vamal.

Însuşirea informaţiei prezentate, de către masteranzi va contribui la integrarea lor în activitatea practică din domeniul ales, la prestarea asistenţei juridice calitative tuturor participanţilor la circuitul civil dar şi comercial, cunoştinţele acumulate vor spori la reducerea litigiilor cu caracter economic, precum şi la soluţionarea corectă a acestora.