Disciplina MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE este destinat studenților de la programul Administrație Publică.

Partea Specială a dreptului penal este tratată prin prisma reperelor teoretice şi metodologice ale standardizării în învăţământul universitar. Disciplina „Drept penal . Parte specială” constituie o parte componentă a Planului de învăţământ universitar. Studenților li se aduce la cunoştinţă un spectru vast de probleme cu care se confruntă teoreticienii şi practicienii din domeniul dreptului penal.

De asemenea, acestora li se generează ideea de a cerceta în profunzime şi de a elucida cât mai adecvat starea actuală a problematicii privind răspunderea pentru faptele prevăzute de Partea Specială a Codului penal ca și infracțiuni.

Perfecţionarea continuă a procesului de instruire juridică reclamă necesitatea ca toţi cei care vor să devină licenţiaţi în drept să utilizeze cu maxim randament informaţia cu valoare formativă superioară din cadrul curriculumului la disciplina „Drept penal. Partea Specială”, care este deschisă pedagogic din perspectiva proiectării şi dezvoltării curriculare.

Importanţa cunoaşterii unităţii de curs „Drept vamal” în procesul de învăţământ este destul de însemnată, deoarece mutaţiile esenţiale în domeniul jurisprudenţei şi economiei au stimulat creşterea interesului faţă de raporturile juridice vamale.

Faţă de sistemul dreptului vamal şi codificarea acestuia sunt înaintate cerinţe avansate datorită faptului că activitatea vamală constituie o sursă de bază a venitului bugetului de stat.

Studierea disciplinei „Drept vamal” în instituţiile de învăţământ superior cu profil juridic presupune necesitatea însuşirii nu numai a actelor normative vamale de bază, ce ţin de activitatea economică, financiară, de comerţ etc., dar şi a teoriei ce ţine de ramura de drept respectivă. Disciplina este studiata mai aprofundat, ţinându-se cont de tendinţele şi perspectivele legislaţiei, precum şi activitatea practică a organelor vamale şi concepţiile din doctrina juridică.

Studierea unităţii de curs formează abilităţi de a interpreta corect norma juridică vamală, de a corela noţiunile studiate anterior cu aplicarea concretă în practică şi, deasemenea, de a rezolva orice problemă de drept vamal.

Disciplina „Dreptul procesual penal partea specială” contribuie la formarea specialistului în domeniul înfăptuirii justiţiei penale.

Dreptul procesual penal reglementează procesul penal. Procesul penal reprezintă modalitate legală de tragere la răspundere penală a făptuitorului

ce se desfăşoară evolutiv în cadrul fazelor procesuale. În cadrul procesului penal îşi au aplicabilitate instituţii ale procesului penal ca: „urmărirea penală,

judecata în prima instanţă, apel, recurs ”.

Studiul disciplinei Drept procesual penal prezintă un interes deosebit pentru pregătirea specialistului care va activa în calitate de ofiţer de urmărire

penală, procuror, avocat, judecător şi contribuie în mod hotărîtor la dezvoltarea şi aprofundarea practicii judecătoreşti în materie.