Cursul Managementul proiectelor didactice se încadrează în problematica reformelor din sistemul de învăţământ din RM.

 Are drept scop pregătirea unor profesionişti creativi, activi, care să se poată adapta la fenomenele şi schimbările care au loc în societate.

Schimbarea depinde de cadrele didactice, de capacitatea lor de a face faţă rigorilor tranziţiei profesionale, de asumare de noi roluri şi responsabilităţi în relaţiile şi raporturile

cu elevii, comunitatea, in special în condiţii de incertitudine şi în situaţia necesităţii de organizare a învăţământului online dictat de apariţia COVID 19.

Managmentul proiectelor didactice constituie imperativul unui nou tip de management, fundamentat pe sistemul de valori specifice

economiei de piaţă care prin concepte, instrumentar şi mod de aplicare să fie în măsură să ajute masteranzii, cadrele didactice dar şi managerii instituţiilor de învăţământ

să realizeze cu succes Legea Codul educaţiei, 2014 etc.

Masteranzii îşi vor forma şi dezvolta competenţe cu privire la elaborarea proiectelor didactice la nivel microinstituţional în cheia

ERRE care ar facilita activismul şi interactivismul elevilor

Deontologia didactică este un curs destinat masteranzilor şi se axează pe tendinţele actuale ale politicilor educaţionale din sistemul de învăţământ din Republica Moldova. Programa cursului prevede formarea profesională orientată spre creşterea calităţii, spre sporirea atitudinii responsabile faţă de competenţele pe care trebuie să le deţină un viitor pedagog: competenţa gnoseologică, prognostică, praxiologică, managerială, competenţa de evaluare, de comunicare şi de formarea continuă. Cadrul conceptual al cursului "Deontologia didactică" tinde să raspundă provocărilor şi schimbărilor care se produc în mediul educaţional, în cadrul procesului instructiv-educativ, asigurând o educaţie formativă, dinamică, reflexivă şi continuă